Theofil von Hansen

Architekt/ka

Architekt/ka
Theofil von Hansen

Datum narození
1813

Datum úmrtí
1891

Seznam objektů architekta