Theophil von Hansen

Architekt/ka

Architekt/ka
Theophil von Hansen

Datum narození
13.7.1813 Kodaň

Datum úmrtí
17.2.1891 Vídeň

Prameny
https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=3891