Jaroslav Rössler

Architekt/ka

Architekt/ka
Jaroslav Rössler

Datum narození
14.1.1886 Plzeň

Datum úmrtí
27.11.1964 Praha

Seznam objektů architekta