Nájemní domy s knihkupectvím Barvič a Novotný

V roce 1913 bylo rozhodnuto o demolici historické zástavby na dvou úzkých sousedících parcelách mezi ulicemi Českou a Veselou. Starší dům v místě dnešního domu č. 13 patřil Matildě Medřické a jejím dětem, od nichž jej počátkem roku 1913 odkoupil stavitel Stanislav Neděla a inženýr Julius Keer. Majitelkou historického domu č. 15 a zároveň investorkou novostavby byla Anna Vlková. Nové nájemní domy navazující na sebe v řadové uliční zástavbě byly vybudovány ještě během roku 1913, oba realizoval Stanislav Neděla. V překotném stavebním ruchu této doby bylo běžnou praxí, že stavitelé či stavební firmy vytvářely technická řešení a půdorysné dispozice domů, avšak umělecké návrhy fasád objednávali u soukromých architektů. Je velmi pravděpodobné, že projektem průčelí byl pověřen Bohumír F. A. Čermák, který jakožto žák Otto Wagnera v této době vnášel do brněnského prostředí aktuální styl vídeňské moderny. Čermákovo autorství není prozatím doloženo prameny, usuzujeme na něj díky formálním analogiím s dalšími jeho stavbami tohoto období. Třípatrový řadový dům č. 13 zaujímá šířku celého bloku a jeho průčelí směřují do obou ulic. Hlavní průčelí do ulice České je tříosé, symetrické, vertikálně komponované, členěné nad parterem vysokými podloženými lizénami. Ve střední ose první a druhé patro spíná trojboký arkýř završený balkonem. Rovněž podokenní plochy v krajních osách svým vydutým tvarem evokují arkýře. Nad vyloženou stupňovitou korunní římsou nesenou konzolami je nastaven trojúhelný atikový štít s obloukově zaklenutým oknem, který je nesen kanelovanými pilastry. Dekor fasády byl redukován na plastické lví hlavy v parapetních výplních oken druhého patra, stylizované květinové vázy mezi okny třetího patra a jemné linie perlovce. Architekt věnoval pozornost subtilně zpracovaným kovovým prvkům, jako je zábradlí balkónu s květinovým motivem či nízké ohrádky před okny. Průčelí domu č. 15 je utvářeno obdobně jako u č. 13. Předpoklad, že se jedná o dílo téhož architekta, potvrzuje analogická kompozice celku i identické zpracování detailů. Centrální, mírně konvexní arkýř po stranách lemují výrazné zkulacené kanelované pilastry, ve spodní části dekorované mohutnými plastickými kartušemi s vegetabilními závěsy. Architektonické tvarosloví obou domů zcela zapadá do Čermákovy předválečné tvorby, která odpovídá estetice nové architektury Otto Wagnera a hlásá jednoduchost a účelnost oproti přebujelé dekorativnosti pozdního historismu. Pro Čermáka je příznačná modernistická čistota forem, kombinovaná se specifickou subtilní dekorativností využívající často florální motivy. Mezi charakteristické prvky uplatňující se také na dalších Čermákových brněnských stavbách patří centrální arkýře a konvexně vyduté podokenní partie, stejně jako lví maskarony, které Čermák použil rovněž na fasádě domu Lidická 16. Motivy stylizovaného květu zvonku a volutovitě stáčených úponků na kovových prvcích najdeme zase u štukových dekorací i kovových elementů v budově Dělnické úrazové pojišťovny na Kolišti. Anna Vlková (později spolu s Rosou Vlkovou) byla majitelkou domu č. 15 až do poloviny 20. let 20. století. V roce 1928 nechaly nové majitelky Anna Kavanová z Karviné a Růžena Roupcová nájemní dům zvýšit o podkrovní nástavbu z ulice České a dále o čtvrté patro a podkroví z ulice Veselé. Do přízemí domu č. 13 se ihned po jeho dokončení nastěhovalo legendární knihkupectví Barvič & Novotný, které zde sídlí dodnes. První a jediné české knihkupectví v Brně zde otevřel roku 1883 zakladatel společnosti Josef Barvič v domě Česká 4. Později k němu nastoupil do učení Josef Novotný, který se od roku 1909 stal Barvičovým společníkem a poté majitelem firmy i samotného domu č. 13. Kromě řízení knihkupectví vyvíjel Josef Novotný i vydavatelskou činnost, založil obrazárnu (1924), pořádal koncerty houslového mistra Jana Kubelíka a podporoval chudé studenty. Čermákovo autorství potvrzují další historické okolnosti: V architektově pozůstalosti se nachází zmínka o projektu nástavby domu Česká 13 z roku 1933. O rok dříve patrně vypracoval také návrh adaptace vily knihkupce Josefa Novotného – je pravděpodobné, že se Novotný v otázce provedení stavebních úprav obrátil na osvědčeného architekta.
V roce 1948 byla firma zestátněna, Josef Novotný byl v létě 1951 zatčen kvůli tzv. protistátní činnosti a po svém propuštění o rok později zemřel. Po pádu komunistického režimu knihkupectví restituovala manželka Josefa Novotného Helena. V roce 2013 rodinné knihkupectví oslavilo 130 let své existence, krátce nato jej však potomci Josefa Novotného prodali a stalo se součástí řetězce Kanzelsberger.

Pavla Cenková

Název
Nájemní domy s knihkupectvím Barvič a Novotný

Datace
1913

Architekt
Bohumír František Antonín Čermák

Typ
Nájemní dům

Adresa
Česká 167-168/13-15, Veselá 167-168/20-22 , (Město Brno), Brno, Střed

GPS
49.196103590766015, 16.606225245437635

Prameny
https://www.pamatkovykatalog.cz/mestsky-dum-18626592
Gemeinde-Verwaltung und Gemeinde-Statistik der Landeshauptstadt Brünn. Brünn: Verlag des Stadtrates der Landeshauptstadt Brünn, 1913, roč. 19, s. 227 a 424. (Záznam o dokončených novostavbách domů Česká 13 a 15)
AMB, U 9, kart. 12, Česká 13, plánová dokumentace
AMB, U 9, sloha 2 VF a kart. 12, Česká 15, plánová dokumentace.
Brünner Zeitung, 2. 2. 1913, s. 4. (Povolení k demolici starého domu Česká 13)
Brünner Zeitung, 9. 2. 1913, s. 4. (Záznam o prodeji domu Česká 13; Stanislav Neděla a Julius Keer kupují od Matildy Medřické a jejích dětí)
Brünner Zeitung, 16. 2. 1913, s. 4. (Povolení Stanislavu Nedělovi a Juliu Keerovi ke stavbě třípatrového NJ na České 13)
Brünner Zeitung, 18. 6. 1913, s. 2. (Povolení Anně Vlkové k úpravě fasády novostavby domu Česká 15)
Brünner Zeitung, 7. 9. 1913, s. 3. (Povolení ke zřízení obchodních prostor v novostavbách domů Česká 13 a 15)