Sylva Lacinová

Výtvarný umělec/kyně
Jedna z nejvýznamnějších československých sochařek druhé poloviny 20. století Sylva Lacinová-Jílková se narodila roku 1923 v Brně. Svým talentem a pracovním zápalem vyvrátila ve své době předpoklad, že monumentální sochařství je světem pouze mužů. Vytvořila přes šedesát monumentálních sochařských realizací, které se dodnes nacházejí ve veřejném prostoru Brna a mnoha dalších moravských měst.
 
Do svých dvaceti let navštěvovala při studiu gymnázia kurzy modelování na Střední škole umění v Brně a soukromé hodiny u sochaře Františka Hořavy. Během 2. světové války vyučovala řada umělců na Škole umění ve Zlíně, která vznikla jako Uměleckoprůmyslová škola Baťových závodů po vzoru Bauhausu. Působili zde například Bohuslav Fuchs, František Gahura, Albert Kutal nebo Vincenc Makovský. A právě k Makovskému se Sylva Lacinová přihlásila do ateliéru sochy. Makovský nechtěl pro fyzickou náročnost oboru přijímat ženy, fotografie její tvorby jej ale nakonec přesvědčily a v polovině školního roku ji externě přijal do svého ateliéru. Záhy po válce nastoupila na Akademii výtvarných umění v Praze do ateliéru monumentální sochařské tvorby Karla Pokorného. Studium zakončila v roce 1950 absolventskou prací s tématem Matka a dítě, ke kterému se během své tvorby několikrát vrátila. 
 
Po absolvování AVU se přesunula zpět do Brna, kde se aktivně podílela na společenském a uměleckém dění. Stala se jednou ze spoluzakladatelek Svazu československého výtvarného umění a pracovala jako asistentka Vincence Makovského na Vysoké škole technické dr. Edvarda Beneše v Brně, dnešní VUT (1950–1951). 
 
V počátcích tvorby patřily k jejím pracím převážně portrétní pamětní desky, u kterých vycházela ze svého realistického školení u Makovského a Pokorného. Již u těchto plastik je také vidět snaha o jistou zobecňující povahu lidské tváře, kterou dále uplatňuje u monumentálních soch do veřejného prostoru, které, jak sama podotýká, vytvářela nejraději. Sylva Lacinová od počátku své tvorby spolupracovala na zakázkách pro veřejná prostranství se svým bratrem architektem Luborem Lacinou. Jak sama sochařka uvádí, pro ni jako pro ženu nebylo jednoduché pohybovat se v mužském světě monumentálního sochařství, bratrova opora a zaštítění byly pro ni tedy zásadní. Při samotné sochařské tvorbě jí asistoval kamenosochař J. Stárek. 
 
K prvním monumentálním realizacím pro veřejný prostor Brna patří sochařské práce v exteriéru hotelu International (1961), které vzešly ze soutěže. Spolu s Janem Rajlichem vytvořila na severní fasádě hotelu horizontální reliéf Slunce. Nachází se nad terasou se schodištěm, pod kterým je umístěno sousoší Pohostinství. Již na této skulptuře můžeme sledovat autorčinu práci s objemem těl a plastičností drapérie, která se ještě více umocnila po roce 1965, kdy spolu s dalšími brněnskými sochaři navštívila Anglii a osobně se setkala s Henry Moorem. Po cestě do Velké Británie následovala celá řada studijních cest po Evropě, části Afriky a Spojených států amerických.
 
Tvůrčí uvolnění šedesátých let, kdy byl potlačen ideologický politický diktát a výtvarné umění se roku 1965 stalo povinnou součástí investičního plánu staveb, šlo ruku v ruce s většími možnostmi architektů při výběru umělců. Do této fáze spadá i plánování a částečná realizace sídliště Lesná, kde sochařka vytvořila několik realizací do veřejného prostoru sídliště (Dekorativní stěna, skulptury Květ a Spoje). Sovětskou okupací se politická i tvůrčí atmosféra proměnila, Svaz výtvarných umělců, kde sochařka působila, byl zrušen a založen nový, s politicky vyhovujícími členy. Ale do této skupiny Sylva Lacinová nepatřila, a až do roku 1983 jí bylo zakázáno vystavovat na samostatných výstavách.
 
Po roce 1970 začala sochařka hojně využívat plasticky tvarovaný tepaný měděný plech. Technologie tohoto materiálu autorce pomohly zdůraznit monumentální tvarosloví a práci s prolamovanými plochami, které jsou základem jejího sochařského rukopisu.
 
V sedmdesátých a počátkem osmdesátých let se Sylva Lacinová často navracela k figurálním a florálním plastikám, což můžeme do dnešních dnů spatřit na příkladu Růže pro Vincence Makovského na Makovského náměstí v Žabovřeskách či na sousoší Matka s dítětem pro nemocnici Bohunice. Zejména v období od poloviny sedmdesátých let můžeme ve výtvarných řešeních sídlišť sledovat koncepce tzv. libret. Například pro sídliště Kohoutovice, kde Sylva Lacinová vytvořila mezi lety 1982–1984 dvě plastiky, byl schválen výchozí text s tématem hudby (Hudba, Hudba z kosmu). Skulptura Hudba zpodobněná ležící ženskou postavou z roku 1982 se nachází před nákupním centrem na Libušině třídě. Použitý materiál vápence sochařce umožnil variabilní práci s povrchem kamene a jemně provedené tělo je v absolutním kontrastu k zdrsněnému povrchu hmoty. Tento princip kontrastů povrchů Sylva Lacinová využívala již u svých předešlých soch a zde jej dovedla k velké propracovanosti. „Znovu a znovu mne uchvacuje pevnost tvaru v kameni, krásná a vynucená jeho tvrdostí, i nabízené možnosti rozehrát povrch kamene údery špičáku i dláta do působivého kontrastu zářivého lesku, jemného matu a syrové drsnosti,“ popisuje sochařka v knize Člověk a kámen z roku 1989.
 
Sylva Lacinová byla mezi lety 1944 a 1945 členkou Spolku výtvarných umělců Aleš a od roku 1990 Unie výtvarných umělců a sochařů Čech, Moravy a Slezska. Spolu se svým bratrem Luborem Lacinou obdržela Cenu osvobození města Brna (1955), čestné uznání k 15. a 20. výročí osvobození Československa (1960, 1965) a řadu dalších ocenění za jednotlivé realizace.
 
Sylva Lacinová během své tvorby přirozeně vystřídala několik poloh sochařské práce. Ať šlo o různé materiály, figurální a abstraktní témata, nebo monumentální a komorní realizace. Pokud bychom chtěli charakterizovat způsob stavění hmoty, prostoru a detailů, nalezneme několik společných prvků, díky kterým se nepochybně zapsala do historie českého sochařství. Sochy Sylvy Lacinové se vyznačují lámanými plochami odlehčenými průhledy, dokázala vytvořit harmonický kontrast mezi objemem a prázdnem, mezi jemnými detaily a surovým zdrsněným povrchem.
 
Tvorba plastiky pro veřejný prostor není pro sochaře nikdy jednoduchá, jelikož se autor stává spolutvůrcem každodenní reality člověka. Sama Sylva Lacinová toto úskalí komentuje v rozhovoru v monografii z roku 1996 takto: „Mnohem těžší je pocit zodpovědnosti s vědomím, že socha, která se osadí v prostoru, už se nedá v zásadě opravit, zničit nebo zahodit. Je to velký risk a strašlivá tréma, protože plastiku vidíte vlastně poprvé až na místě určení, kam ji jeřáb definitivně usadí na sokl. Pak z vás ta strašná tréma buďto spadne nebo se začnete tomu osudnému místu vyhýbat.“ Na základě dobových komentářů a studií však můžeme říct, že se Sylvě Lacinové bezesporu podařilo vytvořit harmonické propojení architektury a veřejného prostoru se sochařskými realizacemi.
 
                                                                                                                                           DK