Karel Bezrouk

Architekt/ka

Absolvoval v r. 1929 ČVUT.

Architekt/ka
Karel Bezrouk

Datum narození
4. 12. 1902

Seznam objektů architekta