Literature

A B Č C CH D E F G H I J K L M N O P Ř R S Š T U Ú V W X Z Ž

Meziválečná sakrální architektura v Československu

Author: Karel Rechlík
Name: Meziválečná sakrální architektura v Československu
year of publication: 1973
Place of publication: Brno