Zdeněk Chlup

Architekt/ka

 Zdeněk Chlup se během svého života věnoval převážně urbanismu a plánování. Svoji profesní dráhu nastoupil v roce 1957 v košickém Stavoprojektu, kde se spolu se svými pražskými a brněnskými kolegy zabýval zástavbou nových částí měst na východě Slovenska. Později přešel do brněnské pobočky Stavoprojektu a s několika dalšími architekty a s pracovníky odboru výstavby Městského národního výboru v Brně založil 1. 1. 1965 Útvar hlavního architekta města. Ten pod jeho vedením rozvíjel do roku 1969 dobově nejmodernější přístupy v územním plánování a usiloval, po období socialistického realismu, o navázání na předválečnou architektonickou tradici, kterou představovala práce Bohuslava Fuchse a Mojmíra Kyselky staršího. Vysokou úroveň Chlupova týmu potvrzuje zpracovaná „Koncepce rozvoje města Brna“ v kontextu celého regionu a další studie, například „Černá kniha města Brna“, v níž ÚHA hledal cesty, jak zlepšit kvalitu životního prostředí ve znečištěných částech moravské metropole urbanisticko-architektonickým nástrojem. 

 
V roce 1967 se stal Zdeněk Chlup členem L’Institut de la Vie v Paříži, což je nezisková organizace studující v různých profesních odvětvích lidský vývoj a jeho proměny s dopady na životní prostředí. Zároveň v této době také Chlup vstoupil do Svazu brazilských architektů, a rozvíjel tak s ÚHA mezinárodní spolupráci a získával cenné odborné a partnerské kontakty. Jeho snažení bylo posléze završeno návštěvou hlavního architekta města Paříže v brněnském útvaru. 
 
Od roku 1969 byl Chlup vystaven profesní šikaně. Za svoje dosavadní úspěchy sklidil vlnu kritiky pro kosmopolitní přístupy a také svůj odmítavý postoj vůči okupaci z roku 1968. Z ÚHA musel odejít a jím navržené plány pro město zůstaly pouze na papíře. Svoji teoretickou činnost ale mohl navzdory politickým restrikcím rozvinout ve Výzkumném ústavu výstavby a architektury v Brně, kde působil následujících dvacet let. Zde prohluboval své znalosti o urbanismu měst a územním plánování nejen v Československu. Začátkem devadesátých let se do veřejného života vrátil a prostřednictvím svých předchozích zkušeností a již dříve vypracovaných dokumentů přispíval k urbanistickému rozvoji Brna, a dával mu tím značný náskok před ostatními městy v rámci republiky. Ve snaze navázat na předešlou zahraniční spolupráci získal kontakty s Utrechtem a inicioval několik mezinárodních konferencí.
 
Zdeněk Chlup zemřel 21. 3. 2002, měsíc poté, co mu byla udělena Cena města Brna pro rok 2001. 
 
LK
 

Seznam objektů architekta