Ferdinand Fellner ml.

Architekt/ka

Architekt/ka
Ferdinand Fellner ml.

Datum narození
19.4.1847 Vídeň

Datum úmrtí
1916

Prameny
https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=10554

Seznam objektů architekta