Adéla Bramborová

Architekt/ka

Architekt/ka
Adéla Bramborová

Datum narození
16.07.1902 Brno

Datum úmrtí
05.11.1947 Brno

Seznam objektů architekta