Veveří 1918–1945

5 km

Architektonická stezka městskou částí Veveří zahrnuje oblast mezi dvěma historickými cestami vedoucími z Brna na sever, dnešními ulicemi Veveří a Lidickou. Zatímco Veveří (dříve označovaná jako Malá Nová ulice) vedla ke stejnojmennému hradu a do Tišnova, Lidická ulice (původně nazývaná Velká Nová) byla nejdůležitější brněnskou cestou a směřovala přes Královo Pole na Svitavy a odtud do Čech. Na postupně rostoucí obytnou zástavbu, která vznikala v okolí obou ulic již od středověku, navazovaly na Lidické ulici průmyslové objekty. Byla zde založena nejstarší brněnská textilní továrna, několik cihelen a pivovar. Za nimi, ve směru ke Královu Poli, byly umístěny vojenské areály s kasárnami, cvičištěm, vojenskými baráky a dalšími objekty.

Souvislá obytná čtvrť vznikala v této městské části od druhé poloviny 19. století. Převážně činžovní domy a veřejné budovy proměnily obě hlavní ulice i jejich okolí v reprezentativní městské třídy. Podél Lidické ulice byl zastavěn úsek mezi dnešním Moravským náměstím a parkem Lužánky. V okolí Veveří pak rozsáhlá uliční síť až po soubor domů označovaných jako Tivoli (dnešní Jiráskovu ulici), který spolu s přilehlým objektem České vysoké školy technické (dnešní VUT) představoval již samotný okraj města.

Právě do těchto míst se soustředila stavební činnost po první světové válce, neboť po sloučení města Brna s okolními obcemi roku 1919 bylo nutné vyřešit urbanistické propojení se sousedními Žabovřeskami a Královým Polem. Na počátku 20. let došlo k zástavbě v již nově vytyčených uličních blocích mezi ulicemi Nerudovou, Zahradníkovou a Kotlářskou. Byly zde realizovány zejména administrativní budovy a velkorysé nájemní domy, jejichž stavbu si vynutila poválečná bytová krize. Na tuto lokalitu navázala postupná zástavba Kounicovy ulice, která se měnila do podoby nové reprezentativní třídy. Starší objekty zde byly doplňovány novými veřejnými budovami, nezbytnými pro zemské hlavní město, kterým se Brno stalo po vzniku samostatného Československa.

Zásadním meziválečným urbanistickým zásahem v této městské části se stala regulace území mezi ulicemi Lidickou a Veveří. Rozkládal se zde rozsáhlý městský hřbitov, který ještě dlouhou dobu po svém zrušení roku 1883 znemožňoval vzájemné propojení obou ulic. Přestože byl areál hřbitova roku 1909 výrazně zmenšen a přeměněn v městský park, zůstávalo jeho bezprostřední okolí nezastavěné. Na počátku 20. let byl park rozdělen a v jeho jižní části vznikla botanická zahrada (dnešní Tyršův sad), na kterou dosud upomíná název přilehlé ulice. Na jeho severním okraji byla v průběhu 20. let vytyčena nová uliční síť (dnešní ulice Sušilova, Tučkova, Bayerova a další) a v následujících letech postupně zastavována. Zatímco během 20. let se jednalo o pestrou škálu stavebních zadání, ve 30. letech se veškerá pozornost soustředila na problematiku bydlení. Stavěly se zejména nájemní domy a v souvislosti s celosvětovou hospodářskou krizí se staly aktuálními objekty sociálního bydlení.

Vzhledem k vysokým finančním nákladům, spojeným se stavbou nových objektů v dosud nezastavěných lokalitách, bylo nutné regulovat zástavbu i v historických částech města. V okolí Lidické ulice se jako nejvhodnější varianta ukázala asanace nebo přestavba průmyslových areálů, které již z různých důvodů ztratily svůj původní účel, a jejich parcely proto bylo možné stavebně využít. V sousedství městského parku to byl např. areál historické brněnské textilní továrny s přilehlou dělnickou kolonií, nazývanou po jednom z majitelů továrny, Heinrichu Schmalovi, „Šmálka“. Jednalo se o nejstarší dělnickou kolonii na území rakouské monarchie, která zde vznikla již na konci 18. století. Tvořilo ji několik desítek nízkých, původně neomítnutých, cihlových domků v místech dnešní ulice Mezírka, která dodnes svým názvem připomíná tuto těsnou zástavbu. Přestože kolonie samotná zanikla až po druhé světové válce, budovy textilní továrny byly asanovány a oblast znovu zastavována už od konce 20. let. Původně uzavřený blok se otevřel novou uliční sítí s převahou nájemních domů. Kdysi těsná Mezírka byla rozšířena a propojena pasáží vznikajícího hotelu (dnešní Slovan) s  Lidickou ulicí. Na opačném konci ústila Mezírka do náměstí Leoše Janáčka, založeného v blízkosti jeho domu. Kolmo k ní pak vedla Mášova ulice, která umožnila přístup z dnešního Moravského náměstí velkorysým průchodem monumentálního nájemního domu. 

Koncem 30. let došlo obdobným způsobem také k přestavbě komplexu budov pivovaru Moravia, který se nacházel ve spodní části dnešní Kotlářské ulice. Na významný brněnský pivovar silně dopadly důsledky hospodářské krize a jeho provoz musel být v těchto prostorech ukončen. Regulační oddělení městského stavebního úřadu na jeho místě vyprojektovalo novou uliční síť, kde následně soukromí stavitelé realizovali kompletní bloky bytových domů. Takto byla v průběhu 30. let zastavěna oblast v sousedství Lužáneckého parku, dnešní ulice Staňkova, Střední a Vnitřní. Těsně před okupací a v prvních letech druhé světové války byla realizována i zástavba mezi ulicemi Kotlářskou, Dřevařskou, Bayerovou a Štefánikovou. Alespoň částečně se tak zmírnily dopady bytové krize, které provázely Brno po celé období první republiky. 

Urbanistickou podobu městské části Veveří výrazně změnila úprava jižní části Kounicovy ulice po druhé světové válce. Na místě dělnické kolonie Šmálka vyrostla dominantní budova hotelu Continental a další objekty v jeho okolí. Ostatní stavební aktivity se ve druhé polovině 20. století soustředily zejména na dostavbu volných parcel, které vznikly po připojení okolních obcí k Brnu, v tomto případě na hranicích s Žabovřeskami a Královým Polem.

Začátek architektonické stezky v nejbližší budoucnosti nepochybně promění úprava parku na Moravském náměstí. Vítězný návrh architektonicko-urbanistické a krajinářské soutěže z roku 2016 počítá mimo jiné i s dosud chybějícím přímým propojením parku s ulicí Mášovou pro pěší.

ŠS

 

Název
Veveří 1918–1945

Délka
5 km

Počet objektů
51

Začátek stezky
Moravské náměstí 755, 947

První objekt
Dům Falkensteinerovy nadace
C231


MHD
Moravské náměstí (TRAM 1, 6)
Moravské náměstí (TRAM 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12)
Moravské náměstí (BUS 81)
Česká (TROL 32, 34, 36)


GPS
Navigovat v Google Maps
Stáhnout jako GPX soubor
Stáhnout jako KML soubor


Objekty na stezce

C231 Dům Falkensteinerovy nadace Dům Falkensteinerovy nadace
C231
Adaptace a nástavba Záložny lékařů
C232
Nájemní dům
C233
Nájemní dům
C234
C235 Hotel Passage (Slovan) Hotel Passage (Slovan)
C235
C236 Nájemní dům Nájemní dům
C236
C237 Nájemní dům Nájemní dům
C237
C238 Nájemní dům Nájemní dům
C238
C239 Nájemní domy Nájemní domy
C239
C240 Husův sbor Církve československé husitské Husův sbor Církve československé husitské
C240
C241 Masarykův studentský domov Masarykův studentský domov
C241
C242 Nájemní domy Nájemní domy
C242
Všeobecný penzijní ústav
C243
C244 Hasičská ústředna Hasičská ústředna
C244
C245 Nájemní dům Nájemní dům
C245
Nájemní domy
C246
C247 Nájemní domy Nájemní domy
C247
C248 Nájemní domy Nájemní domy
C248
C249 Nájemní domy Nájemní domy
C249
C250 Nájemní domy s malými byty Nájemní domy s malými byty
C250
C251 Nájemní domy Nájemní domy
C251
C252 Nájemní domy Nájemní domy
C252
C253 Nájemní domy Nájemní domy
C253
C254 Nájemní domy Nájemní domy
C254
C255 Nájemní domy Stavebního a bytového družstva "Úspora" Nájemní domy Stavebního a bytového družstva "Úspora"
C255
C256 Nájemní domy Stavebního a bytového družstva "Úspora" Nájemní domy Stavebního a bytového družstva "Úspora"
C256
C257 Nájemní domy Nájemní domy
C257
Nemocenská pokladna soukromých zřízenců a úředníků
C258
C259 Zemská úřadovna a nájemní byty Všeobecného penzijního ústavu Zemská úřadovna a nájemní byty Všeobecného penzijního ústavu
C259
Úřednický obytný dům bratří Thonetů
C260
C261 Okresní nemocenská pokladna Okresní nemocenská pokladna
C261
C262 Nájemní domy Úrazové pojišťovny dělnické pro Moravu a Slezsko Nájemní domy Úrazové pojišťovny dělnické pro Moravu a Slezsko
C262
C263 Ambulatorium Okresní nemocenské pokladny Ambulatorium Okresní nemocenské pokladny
C263
C264 Zemské vojenské velitelství Zemské vojenské velitelství
C264
Soutěžní návrh na Akdemické náměstí v Brně
C265
C267 Nájemní domy Nájemní domy
C267
C268 Nájemní dům Nájemní dům
C268
C269 Nájemní dům Penzijního ústavu pro úředníky nemocenských pokladen Nájemní dům Penzijního ústavu pro úředníky nemocenských pokladen
C269
C270 Obchodní akademie Obchodní akademie
C270
C271 Přístavba školy Přístavba školy
C271
C272 Ředitelství pošt a telegrafů Ředitelství pošt a telegrafů
C272
Ředitelství státních drah
C273
C274 Sokolovna a společenské centrum Stadion Sokolovna a společenské centrum Stadion
C274
C275 Deutsche Masaryk Volkschule Deutsche Masaryk Volkschule
C275
C276 Nájemní dům s cukrárnou Kolbaba Nájemní dům s cukrárnou Kolbaba
C276
C277 Zemský dům III. Zemský dům III.
C277
C278 Obytný nájemní dům s ordinací MUDr. B. Frejky Obytný nájemní dům s ordinací MUDr. B. Frejky
C278
C279 Nájemní domy Nájemní domy
C279
C280 Rodinné domy Rodinné domy
C280
C281 Rodinné domy Rodinné domy
C281
C266 Právnická fakulta MU Právnická fakulta MU
C266